TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RYCHVALD

MĚSTO RYCHVALD


Prázdninová tenisová škola a všestrannost

 

Termín

10. 7. - 14. 7. 2023 9:00 – 13:00

7. 8. - 11. 8. 2023     9:00 – 13:00

Místo

Areál TJ Sokol Rychvald

 

Poplatek

500,- Kč za jeden termín

 

Program

Náplní tenisové školy a všestannosti pro děti od 6 do 15 let budou 2 hodiny tenisu pod vedením profesionálních trenérů a 2 hodiny sokolské všestrannosti, hry a soutěže v návaznosti na konkrétní hygienické  podmínky v době konání kurzu.

 

Přihlášky  

Děti přihlašujte na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel:605131357 do 16. 6. 2023.Vzhledem k velkému zájmu o prázdninovou školu a omezené kapacitě ten. kurtů, nebude možné přihlásit děti po stanoveném termínu,  naplnění kapacity ten. školy a děti s trvalým pobytem mimo Rychvald. Poplatek se hradí v den zahájení  od 8.30 do 9.00 hod na místě konání. Podmínkou pro účast je podepsaná přihláška k účasti na prázdninové škole. Formulář je  dostupný zde. V přihlášce uvádějte jméno, příjmení, rok narození a kontakt na rodiče.

 

Místostarostka TJ Sokol  Rychvald

Zpráva o činnosti TJ Sokol Rychvald – rok 2022

 

TJ Sokol Rychvald měla v lednu 2022 celkem 246 členů ve čtyřech oddílech, z toho 91 členů mladších osmnácti let.

Patnáctičlenný výbor jednoty pracoval v obsazení:

starostka: Kateřina Matušínská

místostarostka: ing. Šárka Gawlasová

jednatel: ing. Ondřej Halška

hospodář: ing. Dana Ambrozková

členové kontrolní komise: Iveta Kopková, Mgr. Zdeněk Vavříček, ing. Jiří Kaplan

členové: Alena Rodovská, Mgr. Jana Grussmannová, Ivana Böhmová,               ing. Jiří Kopec, Karel Szarowski, Petr Kika, František Pisarčík, Karel Sitár

Výbor se scházel v klubovně sokolovny pravidelně každý měsíc, aby řešil úkoly spojené s chodem a fungováním naší jednoty. Výborové schůze nikdy nebyly formální a vždy se projednávaly důležité body týkající se všech oddílů, financí, chodu sokolovny, plánů, ale také nutností spojených s činností naší tělocvičné jednoty.

Celostátní novinkou České obce sokolské je od loňského roku elektronická evidence členstva. Papírové průkazky ztratily svou platnost a od letošního roku bude každý sokol zaregistrován již v elektronické evidenci. Členové naší jednoty byli bratrem Ondřejem Halškou do těchto seznamů zaneseni, noví členové se musí přihlásit elektronickou přihláškou, kterou najdou na stránkách ČOS a také na stránkách naší jednoty.

V letošním roce se navýšila částka sokolských příspěvků o 100,- Kč. Tato částka bude použita na financování XVII. všesokolského sletu v červenci roku 2024. Na tento slet se také naše členky aktivně chystají. Skladba pro ženy opět vznikla v naší jednotě a protože se jedná už o druhou hromadnou skladbu všesokolských sletů, nebojím se říct, že povědomí o městě Rychvald je v České obci sokolské značné.

Důležitým počinem loňského roku bylo splacení dluhu župě Beskydské Jana Čapka, která nám půjčila 120 000,- Kč na rekonstrukci altánu. Obě částky po šedesáti tisících jsme zaplatili ze zisku výdejního okénka. Provozovali jsme ho na sokolovně také loňské léto opět bez jakékoliv odměny. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat sestrám z oddílu všestrannosti, které ve svém volném čase a bez nároku na mzdu obsluhovaly v okénku a svým milým přístupem ke všem návštěvníkům zpříjemňovaly pobyt všech, kteří k nám zavítali a rádi se vraceli.

V dubnu dostal altán nové plachty, které prodloužily jeho funkčnost na více měsíců v roce, ale také na letní období, kdy pobytu venku počasí moc nepřeje.

Také v loňském roce jsme se přihlásili do projektu Hýbeme se hezky česky, kdy obchodní řetězec Penny ve spolupráci s Českou obcí sokolskou vyhlásil soutěž na finanční podporu oddílů ČOS. V naší oblasti jsme vyhráli 1. a 3. místo a získali tak pro naši jednotu 35.000,- Kč.

V loňském roce jsme v areálu sokolovny organizovali akce nejen pro členy naší organizace, ale také pro Rychvald, kterému jsme slíbili otevření sokolovny široké veřejnosti. Bylo to například smažení vaječiny nebo ve spolupráci s Městem Rychvald se u nás poprvé konal Gulášfest, kde tým TJ Sokol Rychvald zvítězil a pro velké ohlas a spokojenost návštěvníků se bude konat v areálu sokolovny i tento kalendářní rok. Ve spolupráci s kulturní komisí jsme organizovali kytarový piknik a v plánu bylo také promítání letního kina, které se však pro nepřízeň počasí nekonalo. Ke konci školné roku k nám chodily děti ze základní školy opékat párky a užít si náš areál.

V průběhu letních prázdnin u nás probíhal týdenní příměstský tábor veselé vědy a také k nám zavítaly autistické děti ze Slezské diakonie Salome Bohumín, což je sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením. Pod dohledem a vedením bratra Karla Sitára mladšího si vyzkoušely tenis a také využily areál k hrám a opékání párků.

Karel Sitár mladší také druhým rokem na sokolovně zorganizoval míčový sedmiboj za účasti několika družstev, který se jistě stane hezkou tradicí naší jednoty. Ráda bych Kájovi touto cestou za jeho práci a aktivitu poděkovala.

V letních měsících v altánu proběhly dva šachové turnaje a několik soukromých akcí.

Kromě brigád tenisového oddílu na kurtech proběhly také dvě brigády z oddílu sokolské všestrannosti, kdy jsme na jaře v budově sokolovny čistili okna a uklízeli areál po zimě. Na podzim byla svolána brigáda na odvoz listí.

Za údržbu a péči o náš areál a sokolovnu chci poděkovat bratrovi Františkovi Pisarčíkovi.

Chci také poděkovat vedení města Rychvaldu v čele se starostkou ing. Dagmar Pížovou za podporu, které se nám ze strany města dostává. Vážíme si toho a snažíme se městu oplácet možnostmi, které máme. Spolupracujeme s vedením města a kulturní komisí na akcích pořádaných na naší sokolovně.

Děkuji sestrám z všestrannosti za jejich aktivitu na všech akcích pořádaných oddílem, za jejich obětavost, pracovitost a vytrvalost. Seznam akcí naší tělocvičné jednoty se rozrostl před sedmi lety po jejich vstupu do Sokola. Bezesporu má na tom největší zásluhu naše místostarostka a sestra náčelnice Šárka Gawlasová, která je hlavní organizátorkou těchto společenských akcí utužujících nejen naše tělo, ale také přátelství a mezilidské vztahy. Moc jí za všechno děkuji.

Děkuji výboru naší tělocvičné jednoty za celoroční práci při řešení úkolů spojených s činností jednoty a všem vedoucím sportovních oddílů – sestře Aleně Rodovské a bratrům Jiřímu Kopcovi a Karlu Szarowskému za vedení a práci s tím spojenou a také jejich svěřencům za reprezentaci TJ Sokol Rychvald.

Děkuji našim členům seniorům za jejich celoroční aktivitu. Jsou nám příkladem, že věku navzdory, když zdraví dovolí, můžeme žít aktivně i v důchodu a užívat volného času sportováním a svými koníčky.

Děkuji vám, že se zajímáte o činnost jednoty a také areál naší sokolovny, který máme jeden z nejkrásnějších v republice.

Sestry a bratři – nazdar!

V letošním roce má naše jednota celkem 249 členů.

145 v oddílu sokolské všestrannosti, pod který patří také TS Ritmo,

79 v oddílu tenisu,   15 v oddílu stolního tenisu a 13 v oddílu taekwondo.

Od roku 2019 do dnešního dne se o chod naší tělocvičné jednoty staral dvanáctičlenný výbor a tři členové revizní komise. Scházeli jsme se podle potřeby, většinou 1x měsíčně a řešili záležitosti spojené s činností jednotlivých oddílů a chodem sokolovny. Při této příležitosti mi dovolte, abychom tichou vzpomínkou uctili památku dvou zesnulých členů našeho výboru, bratra Břetislava Halšky a bratra Karla Ostružky a zároveň jim tak vyjádřili poděkování za mnohaletou práci, kterou pro naši jednotu dělali.

Dřív, než do našich životů vstoupil covid a přerušil tím většinu sportovních a společenských aktivit, jsme 29. února 2020 zorganizovali sokolský ples, který byl na dlouhou dobu poslední akcí naší jednoty. Veškerý zisk z plesu šel na financování oprav sokolského altánu, do kterých jsme se pustili hned na jaře téhož roku. Oprava starého altánu byla jistě tou nejzásadnější věcí, která se v tomto tříletém období udála. Díky grantu Nadace Via České spořitelny, na který nás upozornila sestra Šárka Gawlasová, díky transparentnímu účtu, který nám Česká spořitelna zřídila a kde nám příznivci našeho počínání posílali peněžní dary, díky dotaci Města Rychvald a laskavým sponzorům a také díky půjčce z župy Beskydské Jana Čapka jsme mohli v září téhož roku za přítomnosti generálního ředitele České spořitelny pana Tomáše Salomona, za přítomnosti starosty naší župy bratra Jiřího Zaorala, starosty města pana Milana Starostky, za přítomnosti sponzorů, hostů, členů naší jednoty a za znění sokolské hymny altán slavnostně otevřít. Od té doby v něm proběhlo několik společenských i sportovních akcí, jako například šachové turnaje nebo krásný svatební obřad a proto jsme rádi, že náš záměr- vrátit altán do života- vyšel. V loňském roce bratři z všestrannosti altánu namontovali krásné osvětlení a v letošním roce dostane nové fólie, které jeho funkčnost v průběhu roku prodlouží.

V našem areálu mimo jiné proběhly již dva ročníky míčového sedmiboje, které organizoval bratr Karel Sitár mladší. V červenci 2021 byl u nás zorganizován příměstský tábor veselé vědy a v září zde proběhlo výjezdní zasedání župy Beskydské Jana Čapka.

V loňském roce nás bratr Radek Jadrníček společně se sestrou Šárkou Gawlasovou přihlásili do soutěže obchodního řetězce Penny – „Hýbeme se hezky česky“ , kterou v oblasti Bohumín + Rychvald vyhrál taneční soubor Ritmo a získal tím 30.000,- Kč. Na druhém místě se umístil náš tenisový oddíl s finanční odměnou 10.000,- Kč.

 

Zpráva o činnosti v oddílech

Zpráva o činnosti oddílu všestrannosti v letech 2019 – 2021

Oddíl sokolské všestrannosti měl v těchto letech + - 100 členů. Většina z nich byla členy tanečního souboru Ritmo a Ritmo lady. Další část tvořili aktivní členové, kteří se scházeli 1x týdně v tělocvičně naší základní školy, kde se věnovali kolektivním sportům a kde docházeli především otcové se svými syny. Poslední skupinou byli přispívající členové TJ Sokol Rychvald.

Naše poslední valná hromada se konala 26. března 2019 a za tu dobu se v oddíle sokolské všestrannosti událo mnoho akcí. Za zmínku z roku 2019 určitě stojí červnový den otevřených dveří plný her a soutěží na sokolovně s hojnou účastí rychvaldských občanů, účast v závodech dračích lodí v počtu dvaceti členů, sjezd řeky Moravice v počtu padesáti členů, další početnou akcí bylo smažení vaječiny na sokolovně nebo podzimní sportovní pobyt oddílu na horské chatě Studeničné v Mostech u Jablunkova v počtu čtyřiceti osmi členů. Tady jsme také koncem prosince v chatě plné rychvaldských sokolů přivítali nový rok 2020.

 Po něm nastoupil covid, který všechno uzavřel a až v září, kdy se situace na chvíli uklidnila, jsme mohli opět zavítat do Beskyd na třídenní pobyt táborových soutěží nebo na závody dračích lodí. Na podzim se opět všechno uzavřelo a naše činnost tak byla přerušena do prázdnin 2021, kdy jsme se sestrami z Ritmo lady otevřely na naší sokolovně výdejní okénko s občerstvením. Toto naše počínání mělo dva hlavní důvody. Chtěly jsme krásný areál sokolovny otevřít veřejnosti, zvýšit jeho návštěvnost a lidem tak ukázat další možnosti sportovního vyžití v našem městě. Druhým důvodem byla první splátka našeho dluhu za altán župě Beskydské. Oba dva záměry vyšly nad naše očekávání. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem sestrám, které po dobu tří měsíců ve svém volném čase a bez nároku na mzdu obsluhovaly v okénku a svým milým přístupem ke všem návštěvníkům zpříjemňovaly pobyt všech, kteří k nám zavítali a rádi se vraceli. V říjnu jsme se opět vydaly na třídenní sportovní pobyt v Beskydech, tentokrát na Kamennou chatu.

Od září 2021 opět v počtu 64 žen nacvičujeme hromadnou skladbu pro ženy na XVII. Všesokolský slet 2024. Skladbu jsem nazvala „V rytmu srdce“ a 26. listopadu letošního roku ji budeme v Praze poprvé veřejně prezentovat. Ženy také nacvičují hromadnou skladbu „Tančím s Abbou“ se kterou se v červnu zúčastníme Sokolgymu v Ostravě a v Brně. Na těchto akcích budeme vystupovat také v pódiových skladbách a oceněné choreografie těchto přehlídek budou vystupovat v září na zámku v Děčíně, kde proběhnou oslavy 160 let od založení ČOS. Chceme se tam dostat 😊.

Taneční soubor Ritmo (děti a mládež) letos v počtu 85 členů se v době covidové nescházel vůbec a svou činnost obnovil v září 2021. Tanečníci ve věku od čtyř let až do dospělosti jsou rozděleni do šesti věkových a výkonnostních skupin, které trénuji já a sestra Iva Skupníková a pracujeme na choreografiích pro novou taneční sezónu.

Od září se také opět každou středu v tělocvičně naší školy schází bratři sokolové pod vedením bratra Radka Jadrníčka, kde se věnují míčovým hrám a opět se chystají na červnové závody dračích lodí.

 

Zpráva tenisového oddílu za rok 2021

V tenisovém oddíle Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald bylo k  31. 12. 2021 zaregistrováno 74 členů.  Základnu tvoří 43 mužů, 7 žen, 24 žáků a žákyň. Provoz na tenisových kurtech byl zahájen dne 15. dubna 2021. Velké díky patří našim správcům, kteří mají na každoročním zprovoznění kurtů velký podíl. Taktéž zaplacení oddílových příspěvků bylo splněno.  

V měsíci květnu a červnu se uskutečnily mistrovské soutěže družstev veteránů. Náš oddíl tenisu TJ Sokol Rychvald reprezentovali dvě družstva veteránů nad 45 let, jedno družstvo 60+,  družstvo žen 35+ a mladší i starší žáci ve smíšených družstvech.

O prázdninách proběhl již 12. ročník tenisových kempů pro děti z celého Rychvaldu pod záštitou Městského Úřadu. Prvního turnusu, který proběhl v červenci se zúčastnilo 25 dětí a srpnového turnusu 23 dětí. Součástí kempu byla všestrannost a zdravověda o kterou se postaral zdravotník z ČČK Rychvald.

V roce 2021 se konalo na kurtech 8 turnajů, jak oddílových tak i pro veřejnost.

Hlavní změnou v sezóně 2021 bylo zřízení tzv. „výdejního okénka“ v kuchyňce sokolovny, kde sestry Sokolky pracovali bez nároku na mzdu a svou pílí a příjemnou obsluhou zpříjemňovali tenistům i návštěvníkům chvíle v našem krásném areálu.

30. 10. 2021 byl posledním hracím dnem v našem tenisovém areálu.

Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat členům tenisovému výboru pod vedením Karla Sharovského,  správcům tenisových kurtů Vaclav Čempel, Josef Starostka, Jan Hlušťík. Dále pak správci areálu Františkovi Pisarčíkovi. Všichni jmenovaní významnou měrou přispěli k zajištění celé tenisové sezóny roku 2021.

Zprávu zpracoval: Karel Sitár ml.

V Rychvaldě dne 20. 3. 2022

 

Zpráva o činnosti Oddílu stolního tenisu TJ Sokol Rychvald za rok 2021

V roce 2021 měl oddíl stolního tenisu 13 hráčů, z toho 12 hráčů se aktivně účastní mistrovských soutěží v okrese Karviná. V soutěži máme 2 družstva mužů.

Družstvo Sokol Rychvald A v roce 2021 hrálo v regionálním přeboru což je nejvyšší soutěž v okrese Karviná, tato soutěž probíhá do 04-2022.  Za toto družstvo hraje 9 hráčů a jsme v žebříčku na osmém místě z desíti družstev.

Družstvo B hraje regionální soutěž 1. třídy, kde je 9 družstev. Tato soutěž probíhá do 04-2022. V současné době za toto družstvo hraje 8 hráčů a jsme v žebříčku na čtvrtém místě. Někteří hráči družstva B hrají i za družstvo A.

Stolní tenisté trénují pravidelně v sezóně 2 x týdně v herně stolního tenisu. V okresním žebříčku, kde je více jak 200 hráčů, se naší někteří hráči umísťují mezi 80 ti nejlepšími. Což považujeme za velký úspěch s ohledem na naši malou hráčskou základnu.

Mimo to jsme uspořádali otevřený turnaj ve stolním tenise, o který je velký zájem mezi hráči stolního tenisu (Vánoční turnaj). Množství turnajů negativně ovlivnila pandemie Covid 19.

Samostatnou kapitolou je sportování našich neregistrovaných seniorů, kteří se scházejí 1-2x týdně v herně. Běžná účast na  tréninku je 6-8 hráčů. Těchto seniorských hráčů nám úspěšně přibývá

Za oddíl stolního tenisu

Ing. Jiří Kopec

Rychvald 24.2.2022

 

Zpráva o činnosti oddílu  Taekwondo-WTF za rok 2020 a 2021

V roce 2020 pokračovali  členové oddílu Taekwondo – WTF v tréninku dvakrát týdně v tělocvičně základní školy . Pečlivě se připravovali na účast v turnajích . Bohužel situace pandemie Covid 19 uzavřela v únoru  všechny sportovní aktivity v tělocvičnách a na turnajích. V roce 2021 jsme po dlouhé pauze začali opět od září trénovat . Dlouhá pauza si ale vyžádala odliv členů našeho oddílu .

Zhruba v poloviční sestavě jsme si znovu začali zvykat na tréninkové dávky a obnovovat znalosti , které byly vynucenou pauzou téměř zapomenuty. Věříme , že v dalším roce se zapojíme do turnajů a reprezentace Sokola Rychvald a města Rychvald .

Plán práce na rok 2022

Tréninky 2 x týdně v tělocvičně základní školy Rychvald. Účast na turnajích.

28.5. Cobra Cup – Praha

8.10. Sokol Cup – Hradec Králové

5.11. Prague Open - Praha

 

 

 

Valná hromada TJ Sokol Rychvald

 

 

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu TJ Sokol Rychvald, která se bude konat 29. března 2023 v 17:00 v KD Rychvald.

Seznam členů TJ SOKOL Rychvald k 07.11.2022 - bydliště Rychvald 

Příjmení 

Jméno 

Skupina

0 - 21 let

Skupina

nad  21 let  

výkonnostní

Skupina

nad  21 let 

Oddíl Stolní tenis

Groman 

Jiří 

 

1

 

Kusýn 

Pavel 

 

1

 

Serafín 

David

     

Serafín 

Jaromír 

 

1

 

Serafín 

Jiří 

   

1

Tesař 

Karel 

 

1

 

Vavrečka 

Jiří 

   

1

Vrožina 

Vlastimil 

 

1

 

Oddíl Tenis

Anastazovská 

Sarah 

1

   

Anastazovská 

Sofie 

1

   

Baláž 

Vít 

 

1

 

Bernatíková 

Anežka 

   

1

Blejchař 

Karel 

   

1

Cieslarová 

Ellen 

1

   

Čempel 

Lukáš 

   

1

Čempel 

Matěj 

1

   

Děrgel 

Ondřej 

1

   

Děrgelová 

Adéla 

1

   

Dofek 

Jiří 

   

1

Dzik 

Michal 

   

1

Dziková 

Sofie 

1

   

Fagan 

Matt 

1

   

Fagan 

Neil 

   

1

Gavron 

Lukáš 

1

   

Halama 

Čeněk 

   

1

Halška 

Jiří 

   

1

Halška 

Ondřej 

   

1

Chrobáková 

Květoslava 

 

1

 

Kaliničenko 

Roman 

   

1

Kaplan 

Jiří 

   

1

Kaplan 

Václav 

1

   

Kaplan 

Vít 

1

   

Kopka 

Viktor 

   

1

Kopková 

Iveta 

   

1

Kozlová 

Anna 

1

   

Kozlová 

Ema 

1

   

Mareček 

Jiří 

   

1

Michalcová 

Liliana 

1

   

Mitz 

Bruno 

1

   

Ovšák 

Jan 

   

1

Pagáčová 

Ema 

1

   

Pagáčová 

Markéta 

1

   

Pavlorek 

Milan 

 

1

 

Pisarčík 

František 

   

1

Ryška 

Oldřich 

 

1

 

Řepišťáková 

Simona 

1

   

Samek 

Matyáš 

1

   

Sitár 

Karel

   

1

Sitár 

Karel

 

1

 

Sitárová 

Jana

 

1

 

Sivková 

Hana

   

1

Teichmann 

Václav

1

   

Tomášová 

Tereza

1

   

Vavříček 

Zdeněk

   

1

Vilč 

Tomáš

   

1

Zajícová 

Nikola

1

   

Oddíl Všestrannost

Ambrozková 

Dana

   

1

Barochová 

Adéla

1

   

Barochová 

Soňa

   

1

Bartečková 

Otilie

   

1

Bezdíčková 

Iveta

   

1

Bláhová 

Alena

   

1

Blatoňová 

Hana

   

1

Böhmová 

Ivana

   

1

Brückmann 

Kim Maria

1

   

Budayová 

Eliška

1

   

Bulvová 

Lucie

   

1

Cyroň 

Jiří

   

1

Cyroň 

Radovan

1

   

Černínová 

Terezie

1

   

Dadaková 

Hana

   

1

Fabián 

Jiří

1

   

Gabzdylová 

Veronika

   

1

Gawlas 

Jan

1

   

Gawlas 

Jiří

   

1

Gawlasová 

Lucie

1

   

Gawlasová 

Šárka

   

1

Glacová 

Kateřina

   

1

Grussmannová 

Jana

   

1

Grycmon 

Jiří

   

1

Grycmon 

Tomáš

1

   

Grycmonová 

Daniela

   

1

Grycmonová 

Lucie

1

   

Grym 

Matěj

1

   

Halatová 

Magdaléna

   

1

Halška 

Jiří

   

1

Halšková 

Jarmila

   

1

Hrochová 

Adéla

1

   

Hrochová 

Nela

1

   

Hrušková 

Tereza

   

1

Chamrathová 

Megan

1

   

Chamrathová 

Melánie

1

   

Chamrathová 

Marcela

   

1

Chmelová 

Petra

   

1

Jadrníček 

Radek

   

1

Jakubiková 

Barbora

1

   

Janíčková 

Andrea

   

1

Janíčková 

Lenka

   

1

Ježíšková 

Aneta

1

   

Juřeníková 

Šárka

   

1

Kapek 

Ondřej

1

   

Kirmanová 

Monika

   

1

Klichová 

Andrea

   

1

Kopková 

Tereza

   

1

Koplová 

Libuše

   

1

Kovaříková 

Julie

1

   

Kozlová 

Ivana

   

1

Kübelová 

Veronika

   

1

Kublová 

Kateřina

   

1

Kublová 

Michaela

1

   

Kutáč 

František

1

   

Kutáčová 

Eliška

1

   

Kuzníková 

Lenka

   

1

Latioková 

Adél

1

   

Lindovská 

Olga

   

1

Lipjaková 

Andrea

   

1

Majernik 

Nela

1

   

Matušínská 

Kateřina

   

1

Matušková 

Halina

1

   

Matušková 

Vladana

   

1

Mazurková 

Radka

   

1

Mazurková 

Šárka

   

1

Muchová 

Jana

   

1

Nadkanská 

Kateřina

1

   

Nadkanská 

Markéta

   

1

Niedermertlová 

Hana

   

1

Niemiec 

Jindřich

   

1

Otáhalová 

Lucie

1

   

Packová 

Jana

   

1

Pavlechová 

Laura

1

   

Pížová 

Dagmar

   

1

Poledníková 

Tereza

   

1

Pospěch 

Přemysl

   

1

Pospěchová 

Libuše

   

1

Pražáková 

Adéla

1

   

Přibylková 

Denisa

   

1

Puchová 

Magdaléna

1

   

Repperová 

Eliška

1

   

Repperová 

Tereza

1

   

Roháčová 

Klára

1

   

Sikorová 

Lenka

   

1

Skřížala 

Jan

   

1

Skřížala 

Viktor

1

   

Skřížalová 

Michaela

   

1

Skupníková 

Iva

   

1

Sojková 

Kateřina

1

   

Sosna 

Lukáš

1

   

Strzondalová 

Radka

   

1

Sýkora 

Radim

   

1

Sýkorová 

Petra

   

1

Šeligová 

Eva

   

1

Šindler 

Jan

1

   

Široká 

Barbora

1

   

Šmídl 

Martin

   

1

Šmídlová 

Renata

   

1

Šmuková 

Lucie

   

1

Tema 

Milan

   

1

Tomášová 

Taťána

   

1

TRAN 

Thi

1

   

Urbančíková 

Petra

   

1

Vidurová 

Radmila

   

1

Vlčková 

Kateřina

1

   

Vlčková 

Klára

   

1

Vlčková 

Kristýna

1

   

Vyvialová 

Zdeňka

   

1

Wanot 

Aleš

   

1

Wanotová 

Anna

   

1

Wawraczová 

Adéla

1

   

Wozniaková 

Pavla

   

1

Zálesná 

Nikol

1

   

Oddíl Taekwondo

Černická 

Eliška

1

   

Černický 

Filip

1

   

Kochová 

Kristýna

1

   

Lukša 

Vojtěch

1

   

Molinger 

Kristýna

1

   

Molinger 

Ondřej

1

   

Píša 

Patrik

1

   

Píša 

Tobias

1

   

Rodovská 

Alena

 

1

 

Rychlík 

Kevin

1

   

Rychlíková 

Claudie

1

   

Vincek 

Alfréd

1

   

Vincek 

Jakub

1

1

 

C E L K E M 

77 

13 

93