Zpráva o činnosti TJ Sokol Rychvald – rok 2022

 

TJ Sokol Rychvald měla v lednu 2022 celkem 246 členů ve čtyřech oddílech, z toho 91 členů mladších osmnácti let.

Patnáctičlenný výbor jednoty pracoval v obsazení:

starostka: Kateřina Matušínská

místostarostka: ing. Šárka Gawlasová

jednatel: ing. Ondřej Halška

hospodář: ing. Dana Ambrozková

členové kontrolní komise: Iveta Kopková, Mgr. Zdeněk Vavříček, ing. Jiří Kaplan

členové: Alena Rodovská, Mgr. Jana Grussmannová, Ivana Böhmová,               ing. Jiří Kopec, Karel Szarowski, Petr Kika, František Pisarčík, Karel Sitár

Výbor se scházel v klubovně sokolovny pravidelně každý měsíc, aby řešil úkoly spojené s chodem a fungováním naší jednoty. Výborové schůze nikdy nebyly formální a vždy se projednávaly důležité body týkající se všech oddílů, financí, chodu sokolovny, plánů, ale také nutností spojených s činností naší tělocvičné jednoty.

Celostátní novinkou České obce sokolské je od loňského roku elektronická evidence členstva. Papírové průkazky ztratily svou platnost a od letošního roku bude každý sokol zaregistrován již v elektronické evidenci. Členové naší jednoty byli bratrem Ondřejem Halškou do těchto seznamů zaneseni, noví členové se musí přihlásit elektronickou přihláškou, kterou najdou na stránkách ČOS a také na stránkách naší jednoty.

V letošním roce se navýšila částka sokolských příspěvků o 100,- Kč. Tato částka bude použita na financování XVII. všesokolského sletu v červenci roku 2024. Na tento slet se také naše členky aktivně chystají. Skladba pro ženy opět vznikla v naší jednotě a protože se jedná už o druhou hromadnou skladbu všesokolských sletů, nebojím se říct, že povědomí o městě Rychvald je v České obci sokolské značné.

Důležitým počinem loňského roku bylo splacení dluhu župě Beskydské Jana Čapka, která nám půjčila 120 000,- Kč na rekonstrukci altánu. Obě částky po šedesáti tisících jsme zaplatili ze zisku výdejního okénka. Provozovali jsme ho na sokolovně také loňské léto opět bez jakékoliv odměny. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat sestrám z oddílu všestrannosti, které ve svém volném čase a bez nároku na mzdu obsluhovaly v okénku a svým milým přístupem ke všem návštěvníkům zpříjemňovaly pobyt všech, kteří k nám zavítali a rádi se vraceli.

V dubnu dostal altán nové plachty, které prodloužily jeho funkčnost na více měsíců v roce, ale také na letní období, kdy pobytu venku počasí moc nepřeje.

Také v loňském roce jsme se přihlásili do projektu Hýbeme se hezky česky, kdy obchodní řetězec Penny ve spolupráci s Českou obcí sokolskou vyhlásil soutěž na finanční podporu oddílů ČOS. V naší oblasti jsme vyhráli 1. a 3. místo a získali tak pro naši jednotu 35.000,- Kč.

V loňském roce jsme v areálu sokolovny organizovali akce nejen pro členy naší organizace, ale také pro Rychvald, kterému jsme slíbili otevření sokolovny široké veřejnosti. Bylo to například smažení vaječiny nebo ve spolupráci s Městem Rychvald se u nás poprvé konal Gulášfest, kde tým TJ Sokol Rychvald zvítězil a pro velké ohlas a spokojenost návštěvníků se bude konat v areálu sokolovny i tento kalendářní rok. Ve spolupráci s kulturní komisí jsme organizovali kytarový piknik a v plánu bylo také promítání letního kina, které se však pro nepřízeň počasí nekonalo. Ke konci školné roku k nám chodily děti ze základní školy opékat párky a užít si náš areál.

V průběhu letních prázdnin u nás probíhal týdenní příměstský tábor veselé vědy a také k nám zavítaly autistické děti ze Slezské diakonie Salome Bohumín, což je sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením. Pod dohledem a vedením bratra Karla Sitára mladšího si vyzkoušely tenis a také využily areál k hrám a opékání párků.

Karel Sitár mladší také druhým rokem na sokolovně zorganizoval míčový sedmiboj za účasti několika družstev, který se jistě stane hezkou tradicí naší jednoty. Ráda bych Kájovi touto cestou za jeho práci a aktivitu poděkovala.

V letních měsících v altánu proběhly dva šachové turnaje a několik soukromých akcí.

Kromě brigád tenisového oddílu na kurtech proběhly také dvě brigády z oddílu sokolské všestrannosti, kdy jsme na jaře v budově sokolovny čistili okna a uklízeli areál po zimě. Na podzim byla svolána brigáda na odvoz listí.

Za údržbu a péči o náš areál a sokolovnu chci poděkovat bratrovi Františkovi Pisarčíkovi.

Chci také poděkovat vedení města Rychvaldu v čele se starostkou ing. Dagmar Pížovou za podporu, které se nám ze strany města dostává. Vážíme si toho a snažíme se městu oplácet možnostmi, které máme. Spolupracujeme s vedením města a kulturní komisí na akcích pořádaných na naší sokolovně.

Děkuji sestrám z všestrannosti za jejich aktivitu na všech akcích pořádaných oddílem, za jejich obětavost, pracovitost a vytrvalost. Seznam akcí naší tělocvičné jednoty se rozrostl před sedmi lety po jejich vstupu do Sokola. Bezesporu má na tom největší zásluhu naše místostarostka a sestra náčelnice Šárka Gawlasová, která je hlavní organizátorkou těchto společenských akcí utužujících nejen naše tělo, ale také přátelství a mezilidské vztahy. Moc jí za všechno děkuji.

Děkuji výboru naší tělocvičné jednoty za celoroční práci při řešení úkolů spojených s činností jednoty a všem vedoucím sportovních oddílů – sestře Aleně Rodovské a bratrům Jiřímu Kopcovi a Karlu Szarowskému za vedení a práci s tím spojenou a také jejich svěřencům za reprezentaci TJ Sokol Rychvald.

Děkuji našim členům seniorům za jejich celoroční aktivitu. Jsou nám příkladem, že věku navzdory, když zdraví dovolí, můžeme žít aktivně i v důchodu a užívat volného času sportováním a svými koníčky.

Děkuji vám, že se zajímáte o činnost jednoty a také areál naší sokolovny, který máme jeden z nejkrásnějších v republice.

Sestry a bratři – nazdar!