Vážené sestry a bratři, vážení hosté,

Scházíme se na valné hromadě,  abychom zhodnotili naši společnou práci naší tělocvičné jednoty v roce 2018. Každý rok, tedy i ten loňský musíme  prostřednictvím valné hromady posoudit a zhodnotit, co se nám podařilo realizovat,  co se nepodařilo a co předáme k řešení příštímu období  členům a funkcionářům tělocvičné jednoty sokol Rychvald. Součástí tohoto hodnocení, bude nutné definovat úkoly do dalšího období, zejména s ohledem na členskou základnu a s ohledem na starostlivost a péči o majetek, který musí sloužit všem členům a zájmovým skupinám naší tělocvičné jednoty.

Tělocvičná jednota Sokol Rychvald organizovala a sdružovala v roce 2018  308 členů různých věkových kategorií. Převážná část členů naší tělocvičné jednoty, kteří jsou řádně zaregistrováni a plní si své členské povinnosti, jsou občané města Rychvaldu a jeho okolí. Jsou to lidé, kteří mají zájem zvyšovat svoji tělesnou zdatnost a jsou to také lidé, mající zájem o zvyšování a podporu kulturní a společenské úrovně v obci, podporovat soutěživost mezi občany, vychovávat své členy k čestnému jednání a dát své schopnosti ve prospěch občanského spolužití, pomáhat v rozvoji  kulturních a společenských potřeb města Rychvald. Toto vše je v souladu s myšlenkami a ideály zakladatele sokolského hnutí, kterým byl Miroslav Tyrš.  

Tělocvičná jednota sokol Rychvald sdružuje a organizuje 308 členů, kteří jsou organizováni ve třech sportovních oddílech a v jednom sportovním odboru takto a to tenisový oddíl, jehož součástí je mládežnický tenisový oddíl, oddíl stolního tenisu, oddíl taekwondo a odbor všestrannosti.

Činnost jednoty byla a je řízena 11 ti členným výborem, který vedl bratr Vratislav Tyl a jeho součásti byla i revizní komise vedená Jiřím Kaplanem, členové byli Šárka Gavlasová a Iveta Kopková.

Výbor se scházel pravidelně 1 x měsíčně vždy v třetím týdnu v měsíci, mimo období školních prázdnin a mimo období vánočních svátků. Účast na výborových schůzích byla v průběhu roku 2018 asi 80 %, tedy vždy s mandátem usnášeníschopném. Dovolte mi, abych poděkoval za výbornou spolupráci všem členům výboru tělocvičné jednoty a členům kontrolní a revizní komise. Výborem, za účasti kontrolní a revizní komise, byly projednávány záležitosti vnitřního života tělocvičné jednoty a řešeny úkoly spojené s řízením tělocvičné jednoty. Dále byly plněny úkoly plánu práce v souladu s programem tělocvičné jednoty. Úkoly a problémy byly řešeny podle potřeby jednotlivých oddílů nebo jednotlivců. Řešené úkoly a problémy byly obsahem zápisu z každého zasedání. Zápisy jsou uloženy v archivu tělocvičné jednoty.

Činnost výboru je písemně zdokumentována v evidovaných zápisech z výborových schůzí, které zpracovával jednatel výboru bratr Ondřej Halška. Zápisy, případně další operativní písemnosti, jsou archivovány v administrativní dokumentaci tělocvičné jednoty. Tyto dokumenty jsou k dispozici kdykoliv pro členy naší tělocvičné jednoty, jsou zpracovány přesně, věcně a jsou obrazem práce funkcionářského aktivu tělocvičné jednoty Sokol Rychvald. Můžeme říct, že práce se nám daří, došlo k nárůstu členské základny, ke zkvalitnění činnosti oddílů, podařilo se získat více finančních prostředků pro chod jednoty zapojením se do programu podpory sportu v rámci projektu MŠMT-Můj klub 2019 a programu podpora sportu v moravskoslezském kraji sport MSK 2019 – TJ/SK.

 

Sportovní činnost

Byla vždy zajišťována a organizována jednotlivými sportovními oddíly a odborem tělovýchovné všestrannosti a sportovního tance. Toto bude podrobně rozvedeno v další části této zprávy. Přesto mi dovolte, abych vyslovil poděkování za iniciativní a aktivní práci všem členům výborů (včetně výboru tenisu), ale také členům, kteří práci ve prospěch Sokola Rychvald  vykonávali obětavě mimo svou pracovní povinnost.

Přesto, že sportovní a tělocvičná činnost je obrazem práce Sokola Rychvald téměř všech členů jednoty, dovolte mi, abych i na valné hromadě Sokola zmínil jednu velkou akci, která byla oslavou a chloubou sokolského hnutí ve městě Rychvald.

Jistě všichni máme letos na mysli velkou slavnou akci v roce 2018 v podobě 16. Všesokolského sletu v Praze a v rámci jeho programu vystoupení žen ve skladbě „Ženobraní“.

Je mi ctí,  zmínit se  několika větami  zde na valné hromadě Sokola Rychvald, o vystoupení děvčat – žen z celé republiky v překrásné skladbě „Ženobraní“, s velkým, řekl bych obrovským úspěchem na Všesokolském sletu na začátku července 2018. Na této akci, která se organizuje 1x za 6 let, vystupovalo okolo 1500 žen z celé  České republiky, při čemž zde nešlo jen o společnou tělocvičnou skladbu, ale také o to, že autorkou (souběžně s dalšími odborníky např. hudebními autory,  nebo legendární odbornicí a  cvičitelkou paní Vlastou Třešňákovou, autora mnoha podobných sletových skladeb v minulosti) byla Kateřina Matušinská.

Doporučuji přečíst vyznání se Kateřiny Matušinské v překrásném článku, který vyšel v časopisu „České obce sokolské“. Zde Katka elegantně popisuje, jak řešit přípravu, nácvik a vystoupení cvičenek na Všesokolském sletu.

Zpráva o činnosti v oddílech v roce 2018

Tenisový oddíl

Aktivní činností tohoto oddílu se zúčastnilo (včetně dětí) 85 sportovců, v lednu 2018 jich bylo 79, koncem roku 2018 jich bylo 79, z toho bylo ve skupině dětí od 17 na začátku roku a 23   děti v prosinci 2018.

Je důležité konstatovat, že je v oddíle tenisu pohyb členské základy, důležité však také je, že se stabilizoval počet dětí, podle pravidelných časových tréninků. Dětský tenisový oddíl organizuje, řídí a trénuje Radek Kopecký, který si dle potřeby zajišťuje pomoc starších členů oddílu.

V roce 2018 byly v našem Sokolu tři kategorie dětí, které byly rozděleny podle věku a to: baby tenis, mladší žáci a starší žáci.

Tréninkový proces a práce s dětmi probíhá pravidelně týdně a to v pondělí, středa a pátek v odpoledních hodinách. Soutěžní tenisová utkání žáků se realizují podle pokynů okresního tenisového svazu (v Karviné), vždy v sobotu nebo v neděli, podle rozpisu, který již máme k dispozici pro letošní rok.  Tady lze naše děti pochválit, protože naše družstvo mladších žáků zvítězilo ve své kategorii a to v rámci vypsané soutěže okresu Karviná i přes poměrně silnou konkurenci regionálních týmů.

Během letních prázdnin proběhly a to již tradičně, dva týdenní tenisové kurzy pro veřejnost (ve spolupráci s obecním úřadem). Je o tyto kurzy velký zájem mezi občany Rychvaldu, proto tuto akci připravíme i na prázdniny letošního roku.

Zimní sezóna pro děti probíhá od října 2018 do března 2019 v objednaných tenisových halách v okolí a to tak, že v pondělí je hala HBZ Radvanice, ve středu ve večerním čase od 17 do 19.45 v tělocvičně zdejší základní školy a v sobotu od 9.00 do 13.00 v tréninkové hala Sokola Petřvald.

V prosinci 2018 byl uspořádán oddílový mikulášský turnaj v pronajaté petřvaldské tenisové hale pro děti našeho oddílu s poměrně velkou účastí dětí. Úspěšní tenisté byli odměněni diplomy a věcnými cenami, které byly pro děti zajištěny nákladů oddílu.

Oddíl tenisu pro děti navštívil několikrát profesní tenisový trenér a kondiční trenérka, což bylo hlavně rodiči dětí kladně hodnoceno. V roce 2019 pokračuje v pronajatých tělocvičnách, což také bylo hodnoceno pozitivně jejich rodiči. Lze pro dnešní valnou hromadu konstatovat, že se práce v dětské části oddílu stabilizuje a je o ni velký zájem.  

V roce 2018 (k 31 12. 2018)bylo zaregistrováno 79 členů, z toho 47 mužů, 9 žen, 23 žáků a žákyň. Tenisovou a sportovní činnost vedl a organizoval předseda výboru tenisu a to bratr Karel Sitár st. a měl oporu ve výboru oddílu tenisu. Jeho členy byli: Petr Kika, Karel Sitár ml., Jaromír Serafín, Oldřich Raška a Karel Szarowski.

Provoz na tenisových kurtech byl zahájen dne 2. 4. 2018. Na jarním zprovoznění tenisového areálu má největší zásluhu parta tzv. skalních členů Sokola, zejména důchodců, kteří vždy jsou ochotni přiložit ruku k dílu tak, aby sportovní sezóna začala včas. Totéž platí o pomoci v rozjeté sezóně,  aby byl zabezpečen chod celého areálu. Co je vhodné v rámci provozu celé sezóny zdůraznit, že se nám podařilo položit lajny z umělého materiálu na třech zbývajících kurtech. Hlavní poděkování za úspěšné provozování tenisových kurtů patří Karlu Sitárovi st. a celému kolektivu tenisového výboru a také kolektivu správců. 

Sportovní náplň tenisového oddílu.

V měsíci květnu a červnu se uskutečnily okresní soutěže družstev veteránů. Náš oddíl tenisu TJ Sokol Rychvald reprezentovaly dvě družstva veteránů nad 45 let. První družstvo ve složení Tomáš Vrzala, Radovan Kopecký, Vít Baláž a Karel Sitár st., Pavel Plachetka a Jiří Sadový se umístilo na 3. místě z osmi družstev. Druhé družstvo ve složení Petr Kika st., Milan Musil a Zdeněk Černoch se umístilo na 4. místě taktéž z 8 družstev. Ve skupině nad 60 + let s obsazením šesti družstev se naše družstvo ve složení Oldřich Ryška, Miroslav Machara, František Čejka a Pavel Kusýn st. se umístilo na 3. místě. Prvním rokem se soutěže zúčastnilo také ženské družstvo ve složení Jana Sitárová, Květoslava Chrobáková, Dominika Semanová a Renata Puštiznová.

Druhým rokem se naše mladší žactvo pod vedením trenéra Radka Kopeckého zúčastnilo oblastního přeboru, kde náš oddíl reprezentovala tři družstva. Jedno z našich družstev obsadilo 1. místo.

Oddílové turnaje

 1. 6. 2018 se konal, na tenisových kurtech TJ Sokol Rychvald, 14. Ročník turnaje měst ve čtyřhrách, konaného pod záštitou starosty města Bohumína. Turnaje se zúčastnili hráči města Petřvaldu, Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně, kdy každé město reprezentují dvě dvojice.

První místo obsadila dvojice z Rychvaldu, Radovan Kopecký s Tomášem Vrzalou, na 2. místě skončilo město Petřvald a 3. místo obsadil Bohumín.

 1. 6. a 22. 8. 2018 se konaly turnaje našich seniorů nad 60 let ve čtyřhře.
 2. 6. 2018 se konal oddílový tenisový turnaj ve čtyřhrách, kde se zúčastnilo 8 párů. Zvítězila dvojice Karel Sitár ml. a Vít Baláž.
 3. 8. 2018 se uskutečnil 10. ročník otevřeného tenisového turnaje mužů ve čtyřhrách za účasti 20 dvojic. První místo obsadili bratři Šebestovi, na druhém místě se umístili Nosálek, Štefek, na třetím místě skončila dvojice Radovan Kopecký, Tomáš Vrzala.
 4. 8. 2018 se konal 3. ročník oddílového turnaje žactva, za účasti 17 žáků našeho oddílu pod vedením Radka Kopeckého.
 5. 9. 2018 se konal 5.rRočník turnaje smíšených dvojic ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo 16 párů z našeho oddílu i blízkého okolí. Vítězi se stali Marek Plecháček se Šárkou Plecháčkovou.
 6. 9. 2018 se uskutečnil 34. ročník turnaje o diamantovou raketu již tradičně s 8 páry.
 7. 9. 2018 se uskutečnilo tradiční klání mezi Rychvaldem a Dolní Lutyní, kde opět zvítězilo družstvo Rychvaldu 6:3 na zápasy.

Po celou tenisovou sezónu, v pondělí, středu a pátek dopoledne hráli naši důchodci. Po celou sezónu také probíhaly v našem tenisovém areálu oddílové tréninky mladých tenistů pod vedením trenéra Radovana Kopeckého.

Prázdninové vyžití mládeže

 1. 7. – 13. 7. 2018 byl uskutečněn prázdninový tenisový kurz pro mládež, pod záštitou MÚ Rychvald za účasti 30 žáčků a žákyň.
 2. 8. – 17. 8. 2018 byl uskutečněn prázdninový tenisový kurz pro mládež, pod záštitou MÚ Rychvald, za účasti 23 žáků a žákyň.

Turnaje podniků a firem

 1. 5. 2018 firma MINOVA BOHEMIA s.r.o. uspořádala turnaj pro zaměstnance a hosty
 2. 6. 2018 - Tenisový turnaj čtyřher, pořádaný svazem ledního hokeje
 3. 6. a 22. 9.2018 – Tenisový turnaj čtyřher pořádaný panem Spolnikem

Hospodaření oddílu

Tenisovou činnost oddílu řídil 6-ti členný výbor vedený Karlem Sitárem st.. Jeho prodlouženou rukou při řízení byli správci areálu Jan Hluštík, Pavel Kolek, Jiří Studýnka, Josef Starostka, Václav Čempel a Jaromír Serafín, kteří svou každodenní přítomností zajišťovali bezchybný a bezproblémový chod našeho sportovního zařízení, které svou vybaveností a možnostmi umožňuje aktivní odpočinek nejen členům našeho oddílu.

 1. 10. 2018 byl posledním hracím dnem v našem tenisovém areálu.

Rád bych poděkoval členům tenisového výboru pod vedení Karla Sitára st., dále pak správcům areálu manželům Pisarčíkovým. Všichni jmenovaní významnou měrou přispěli k zajištění celé tenisové sezóny roku 2018.

Oddíl stolního tenisu

V roce 2018 měl oddíl stolního tenisu 15 členů, z toho 12 hráčů se aktivně zúčastňuje mistrovských soutěží v okrese Karviná. V soutěži máme 2 družstva mužů. Družstvo Sokol Rychvald A se v roce 2018 udrželo v regionálním přeboru, což je nejvyšší soutěž v okrese Karviná. Družstvo B hraje regionální soutěž 1. třídy, kde je 12 družstev. Stolní tenisté trénují pravidelně v sezóně 2x týdně v herně stolního tenisu. Mimo to jsme uspořádali několik otevřených turnajů ve stolním tenise, o který je velký zájem mezi hráči stolního tenisu. (Vánoční turnaj, Zajícův turnaj, Jiříkovský turnaj). Samostatnou kapitolou je sportování našich seniorů, kteří se scházejí 2x týdně v herně, kde mezi sebou svádějí boje o každý míček. Běžná účast na tréninku je 10 seniorských hráčů.

Oddíl stolního tenisu vede Ing. Jiří Kopec.

Oddíl taekwondo

Oddíl taekwondo měl v průběhu roku 2018 organizováno 17 sportovců, z toho 12 chlapců v kategorii „žáci“, 3 děvčata v kategorii „žačky“, 1 dorostenec, 1 v kategorii „žena“. Členové oddílu trénovali v tělocvičně základní školy Rychvald, kde je velmi vhodné prostředí pro trénink a příprava sportovců na soutěžní utkání. Myslím si, že je vhodné vyslovit poděkování vedení školy a vedení obci Rychvald za to, že máme příležitost k pravidelnému tréninku a ke sportovní přípravě v této náročné, ale také krásné sportovní disciplíně.  

Členové tohoto oddílu se tradičně každý rok účastní řady turnajů, ze kterých v nedávné minulosti vozili sportovní úspěchy a výborné výsledky.

V loňském roce se naši závodníci zúčastnili dvou domácích turnajů a jednoho zahraničního turnaje. Z této soutěže přivezli 3 zlaté medaile, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí, což je jistě vynikající výsledek. Rychvaldský oddíl  taekwonda se soustředí především na trénink sportovního zápasu a snaží se obsadit pokud možno všech turnajů pořádaných v České republice. Turnaje, které jsme obsadili a úspěšně realizovali svoji účast byly:

 • březnový pražský turnaj Cobra Cup, který byl obsazen 10 účastníky. Zde zlato vybojoval Gregor Bruckman, druhé místo 4 naši sportovci a třetí místo další 3 sportovci.
 • druhý turnaj byl Aprílový turnaj v Humpolci, na kterém zlato vybojoval Matyáš Orel, stříbrnou medaili další 3 naši závodníci, bronz také jeden závodník naší jednoty.
 • v dubnu se náš sportovec Nikolas Pokorný zúčastnil mezinárodního turnaje „B třídy“ ve slovenském Trenčíně.
 • v naší jednotě se opět konaly zkoušky na vyšší technické stupně, které uděloval předseda Českého svazu Taekwonda Ing. Bohuslav Hybrant. Zkoušky se konaly v Domě dětí „Juventus“ v Karviné s výborným výsledkem našich cvičenců.

Všem závodníkům, kteří se zúčastnili turnajů a reprezentovali Sokol Rychvald, patří uznání a poděkování.

Problém oddílu taekwonda  spočívá v tom, že se každoročně snižuje počet sportovců. (bývalo jich ještě nedávno přes 30, vloni oddíl měl již jen 17 členů). Výrazně se snížil počet, klesl i zájem. Toto by měl být i úkol pro příští funkční období – stabilizovat zájem o tento sport a hledat mladé sportovce.

 

Odbor Tělovýchovné všestrannosti a sportovního tance

Tento Odbor tělovýchovné všestrannosti a sportovního tance byl v minulých letech znám pod názvem "Taneční soubor RITMO". Vznikl spojením oddílu sportovní všestrannosti a tanečního souboru Ritmo. Ve struktuře naší tělocvičné jednoty a podle schématu ČOS, má označení "Odbor tělovýchovné všestrannosti a sportovního tance".

Odbor měl na začátku roku 2018 187 žen a dětí V loňském roce byla průběžná organizovanost celkem 167, ve věku od pěti do šedesáti dvou let. Co nám to říká? V minulém období (asi 2 let) došlo k nárůstu o 50 členek více, než je evidováno v minulých letech. Tady lze potvrdit, že zájem žen a děvčat se podstatně zvýšil o nácvik sletové skladby "Ženobraní".na XVI. všesokolský slet a následně  vznikla nová taneční skupina RITMO - LADY.

Celý soubor pak byl aktivní při zajišťování plesových předtančení, vystupoval na veřejných společenských akcích. V březnu 2018 se taneční soubor  Sokola Rychvald zúčastnil přehlídky pódiových skladeb, pořádanou ČOS v Praze na Vinohradech. Soubor RITMO přihlásil do soutěže tři choreografie a všechny získaly soutěžní pohár: Soubor Ritmo – lady  vystupoval také v rámci doprovodných programů na sletových pódiích XVI. všesokolského sletu na Staroměstském a Malostranském náměstí.

Hlavním úkolem našeho tanečního souboru a tanečních skupin naší sokolské jednoty v roce 2018 spočívalo v nácviku a secvičování sletové skladby "Ženobraní" . Skupina našich cvičenek pod vedením Kateřiny a Magdalenky Matušinských spolu s dalšími šesti děvčaty navštívily, konzultovaly a zajišťovaly secvičné srazy v různých koutech naší krásné republiky, zde tuto skladbu také konzultovaly a učily.

Kateřina Matušinská celou tuto všesokolskou (anabázi), sletovou secvičnou a vše co bylo s tím spojené, publikovala v Sokolském tisku překrásným článkem

"Cesta z Rychvaldu na velitelský můstek v Edenu“

Závěrem mi dovolte, abych v souvislosti s programem shrnul, že celoroční výsledky naší společné práce byly členskou základnou převážně kladně hodnoceny. Výsledky - příprava tenisových kurtů, spolupráce se zdejší základní školou Rychvald o pronájmu a využití školní tělocvičny pro zimní tréninky tenistů, celoroční využití pro oddíl taekwondo, péče o majetek - musí být pro nás závazkem a příkladem pro naši další práci. Musíme si uvědomit, že většina našich povinností je již rutinní záležitostí a je spojena s aktivní činností členů Sokola. Jde zejména o jarní přípravu a podzimní úklid tenisových kurtů, péče o zeleň a pořádek v areálu Sokola. Péče o majetek Sokolské jednoty - je třeba využít zkušenosti, ochotu a aktivity našich předchůdců, zejména důchodců, ale také využít a zapojit do péče našich zařízení mladou generaci. Příkladů máme dost, stačí se podívat na naše děvčata z tanečního souboru , ale nejen tam. Dovolte, abych vyslovil dík a uznání všem, kteří se podíleli na krásném vystoupení na XVI. všesokolském sletu a precizním předvedení skladby "Ženobraní". Zejména Katce a Magdaleně Matušinským, přeji jim mnoho dalších nových námětů pro příští všesokolský slet.

Dále mi dovolte poděkovat Městskému úřadu Rychvald za přízeň, ekonomickou podporu a za velmi racionální spolupráci. Rovněž děkuji za spolupráci kolegům z vedení Župy Beskydské Jana Čapka.Rovněž děkuji za obětavou práci všem členům výboru, tenisovému výboru, všem vedoucím oddílů a správcům našeho areálu a také všem, kteří se brigádnickou výpomocí přičinili o zvelebení našeho sportovního areálu, zejména proto, že pomocnou činnost dělají ve svém volném čase, bez nároku na hmotné, finanční a jiné ocenění.

Sportu zdar a Sokolu zejména!!!!