V letošním roce má naše jednota celkem 249 členů.

145 v oddílu sokolské všestrannosti, pod který patří také TS Ritmo,

79 v oddílu tenisu,   15 v oddílu stolního tenisu a 13 v oddílu taekwondo.

Od roku 2019 do dnešního dne se o chod naší tělocvičné jednoty staral dvanáctičlenný výbor a tři členové revizní komise. Scházeli jsme se podle potřeby, většinou 1x měsíčně a řešili záležitosti spojené s činností jednotlivých oddílů a chodem sokolovny. Při této příležitosti mi dovolte, abychom tichou vzpomínkou uctili památku dvou zesnulých členů našeho výboru, bratra Břetislava Halšky a bratra Karla Ostružky a zároveň jim tak vyjádřili poděkování za mnohaletou práci, kterou pro naši jednotu dělali.

Dřív, než do našich životů vstoupil covid a přerušil tím většinu sportovních a společenských aktivit, jsme 29. února 2020 zorganizovali sokolský ples, který byl na dlouhou dobu poslední akcí naší jednoty. Veškerý zisk z plesu šel na financování oprav sokolského altánu, do kterých jsme se pustili hned na jaře téhož roku. Oprava starého altánu byla jistě tou nejzásadnější věcí, která se v tomto tříletém období udála. Díky grantu Nadace Via České spořitelny, na který nás upozornila sestra Šárka Gawlasová, díky transparentnímu účtu, který nám Česká spořitelna zřídila a kde nám příznivci našeho počínání posílali peněžní dary, díky dotaci Města Rychvald a laskavým sponzorům a také díky půjčce z župy Beskydské Jana Čapka jsme mohli v září téhož roku za přítomnosti generálního ředitele České spořitelny pana Tomáše Salomona, za přítomnosti starosty naší župy bratra Jiřího Zaorala, starosty města pana Milana Starostky, za přítomnosti sponzorů, hostů, členů naší jednoty a za znění sokolské hymny altán slavnostně otevřít. Od té doby v něm proběhlo několik společenských i sportovních akcí, jako například šachové turnaje nebo krásný svatební obřad a proto jsme rádi, že náš záměr- vrátit altán do života- vyšel. V loňském roce bratři z všestrannosti altánu namontovali krásné osvětlení a v letošním roce dostane nové fólie, které jeho funkčnost v průběhu roku prodlouží.

V našem areálu mimo jiné proběhly již dva ročníky míčového sedmiboje, které organizoval bratr Karel Sitár mladší. V červenci 2021 byl u nás zorganizován příměstský tábor veselé vědy a v září zde proběhlo výjezdní zasedání župy Beskydské Jana Čapka.

V loňském roce nás bratr Radek Jadrníček společně se sestrou Šárkou Gawlasovou přihlásili do soutěže obchodního řetězce Penny – „Hýbeme se hezky česky“ , kterou v oblasti Bohumín + Rychvald vyhrál taneční soubor Ritmo a získal tím 30.000,- Kč. Na druhém místě se umístil náš tenisový oddíl s finanční odměnou 10.000,- Kč.

 

Zpráva o činnosti v oddílech

Zpráva o činnosti oddílu všestrannosti v letech 2019 – 2021

Oddíl sokolské všestrannosti měl v těchto letech + - 100 členů. Většina z nich byla členy tanečního souboru Ritmo a Ritmo lady. Další část tvořili aktivní členové, kteří se scházeli 1x týdně v tělocvičně naší základní školy, kde se věnovali kolektivním sportům a kde docházeli především otcové se svými syny. Poslední skupinou byli přispívající členové TJ Sokol Rychvald.

Naše poslední valná hromada se konala 26. března 2019 a za tu dobu se v oddíle sokolské všestrannosti událo mnoho akcí. Za zmínku z roku 2019 určitě stojí červnový den otevřených dveří plný her a soutěží na sokolovně s hojnou účastí rychvaldských občanů, účast v závodech dračích lodí v počtu dvaceti členů, sjezd řeky Moravice v počtu padesáti členů, další početnou akcí bylo smažení vaječiny na sokolovně nebo podzimní sportovní pobyt oddílu na horské chatě Studeničné v Mostech u Jablunkova v počtu čtyřiceti osmi členů. Tady jsme také koncem prosince v chatě plné rychvaldských sokolů přivítali nový rok 2020.

 Po něm nastoupil covid, který všechno uzavřel a až v září, kdy se situace na chvíli uklidnila, jsme mohli opět zavítat do Beskyd na třídenní pobyt táborových soutěží nebo na závody dračích lodí. Na podzim se opět všechno uzavřelo a naše činnost tak byla přerušena do prázdnin 2021, kdy jsme se sestrami z Ritmo lady otevřely na naší sokolovně výdejní okénko s občerstvením. Toto naše počínání mělo dva hlavní důvody. Chtěly jsme krásný areál sokolovny otevřít veřejnosti, zvýšit jeho návštěvnost a lidem tak ukázat další možnosti sportovního vyžití v našem městě. Druhým důvodem byla první splátka našeho dluhu za altán župě Beskydské. Oba dva záměry vyšly nad naše očekávání. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem sestrám, které po dobu tří měsíců ve svém volném čase a bez nároku na mzdu obsluhovaly v okénku a svým milým přístupem ke všem návštěvníkům zpříjemňovaly pobyt všech, kteří k nám zavítali a rádi se vraceli. V říjnu jsme se opět vydaly na třídenní sportovní pobyt v Beskydech, tentokrát na Kamennou chatu.

Od září 2021 opět v počtu 64 žen nacvičujeme hromadnou skladbu pro ženy na XVII. Všesokolský slet 2024. Skladbu jsem nazvala „V rytmu srdce“ a 26. listopadu letošního roku ji budeme v Praze poprvé veřejně prezentovat. Ženy také nacvičují hromadnou skladbu „Tančím s Abbou“ se kterou se v červnu zúčastníme Sokolgymu v Ostravě a v Brně. Na těchto akcích budeme vystupovat také v pódiových skladbách a oceněné choreografie těchto přehlídek budou vystupovat v září na zámku v Děčíně, kde proběhnou oslavy 160 let od založení ČOS. Chceme se tam dostat 😊.

Taneční soubor Ritmo (děti a mládež) letos v počtu 85 členů se v době covidové nescházel vůbec a svou činnost obnovil v září 2021. Tanečníci ve věku od čtyř let až do dospělosti jsou rozděleni do šesti věkových a výkonnostních skupin, které trénuji já a sestra Iva Skupníková a pracujeme na choreografiích pro novou taneční sezónu.

Od září se také opět každou středu v tělocvičně naší školy schází bratři sokolové pod vedením bratra Radka Jadrníčka, kde se věnují míčovým hrám a opět se chystají na červnové závody dračích lodí.

 

Zpráva tenisového oddílu za rok 2021

V tenisovém oddíle Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald bylo k  31. 12. 2021 zaregistrováno 74 členů.  Základnu tvoří 43 mužů, 7 žen, 24 žáků a žákyň. Provoz na tenisových kurtech byl zahájen dne 15. dubna 2021. Velké díky patří našim správcům, kteří mají na každoročním zprovoznění kurtů velký podíl. Taktéž zaplacení oddílových příspěvků bylo splněno.  

V měsíci květnu a červnu se uskutečnily mistrovské soutěže družstev veteránů. Náš oddíl tenisu TJ Sokol Rychvald reprezentovali dvě družstva veteránů nad 45 let, jedno družstvo 60+,  družstvo žen 35+ a mladší i starší žáci ve smíšených družstvech.

O prázdninách proběhl již 12. ročník tenisových kempů pro děti z celého Rychvaldu pod záštitou Městského Úřadu. Prvního turnusu, který proběhl v červenci se zúčastnilo 25 dětí a srpnového turnusu 23 dětí. Součástí kempu byla všestrannost a zdravověda o kterou se postaral zdravotník z ČČK Rychvald.

V roce 2021 se konalo na kurtech 8 turnajů, jak oddílových tak i pro veřejnost.

Hlavní změnou v sezóně 2021 bylo zřízení tzv. „výdejního okénka“ v kuchyňce sokolovny, kde sestry Sokolky pracovali bez nároku na mzdu a svou pílí a příjemnou obsluhou zpříjemňovali tenistům i návštěvníkům chvíle v našem krásném areálu.

30. 10. 2021 byl posledním hracím dnem v našem tenisovém areálu.

Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat členům tenisovému výboru pod vedením Karla Sharovského,  správcům tenisových kurtů Vaclav Čempel, Josef Starostka, Jan Hlušťík. Dále pak správci areálu Františkovi Pisarčíkovi. Všichni jmenovaní významnou měrou přispěli k zajištění celé tenisové sezóny roku 2021.

Zprávu zpracoval: Karel Sitár ml.

V Rychvaldě dne 20. 3. 2022

 

Zpráva o činnosti Oddílu stolního tenisu TJ Sokol Rychvald za rok 2021

V roce 2021 měl oddíl stolního tenisu 13 hráčů, z toho 12 hráčů se aktivně účastní mistrovských soutěží v okrese Karviná. V soutěži máme 2 družstva mužů.

Družstvo Sokol Rychvald A v roce 2021 hrálo v regionálním přeboru což je nejvyšší soutěž v okrese Karviná, tato soutěž probíhá do 04-2022.  Za toto družstvo hraje 9 hráčů a jsme v žebříčku na osmém místě z desíti družstev.

Družstvo B hraje regionální soutěž 1. třídy, kde je 9 družstev. Tato soutěž probíhá do 04-2022. V současné době za toto družstvo hraje 8 hráčů a jsme v žebříčku na čtvrtém místě. Někteří hráči družstva B hrají i za družstvo A.

Stolní tenisté trénují pravidelně v sezóně 2 x týdně v herně stolního tenisu. V okresním žebříčku, kde je více jak 200 hráčů, se naší někteří hráči umísťují mezi 80 ti nejlepšími. Což považujeme za velký úspěch s ohledem na naši malou hráčskou základnu.

Mimo to jsme uspořádali otevřený turnaj ve stolním tenise, o který je velký zájem mezi hráči stolního tenisu (Vánoční turnaj). Množství turnajů negativně ovlivnila pandemie Covid 19.

Samostatnou kapitolou je sportování našich neregistrovaných seniorů, kteří se scházejí 1-2x týdně v herně. Běžná účast na  tréninku je 6-8 hráčů. Těchto seniorských hráčů nám úspěšně přibývá

Za oddíl stolního tenisu

Ing. Jiří Kopec

Rychvald 24.2.2022

 

Zpráva o činnosti oddílu  Taekwondo-WTF za rok 2020 a 2021

V roce 2020 pokračovali  členové oddílu Taekwondo – WTF v tréninku dvakrát týdně v tělocvičně základní školy . Pečlivě se připravovali na účast v turnajích . Bohužel situace pandemie Covid 19 uzavřela v únoru  všechny sportovní aktivity v tělocvičnách a na turnajích. V roce 2021 jsme po dlouhé pauze začali opět od září trénovat . Dlouhá pauza si ale vyžádala odliv členů našeho oddílu .

Zhruba v poloviční sestavě jsme si znovu začali zvykat na tréninkové dávky a obnovovat znalosti , které byly vynucenou pauzou téměř zapomenuty. Věříme , že v dalším roce se zapojíme do turnajů a reprezentace Sokola Rychvald a města Rychvald .

Plán práce na rok 2022

Tréninky 2 x týdně v tělocvičně základní školy Rychvald. Účast na turnajích.

28.5. Cobra Cup – Praha

8.10. Sokol Cup – Hradec Králové

5.11. Prague Open - Praha

 

 

 

Seznam členů TJ SOKOL Rychvald k 07.11.2022 - bydliště Rychvald 

Příjmení 

Jméno 

Skupina

0 - 21 let

Skupina

nad  21 let  

výkonnostní

Skupina

nad  21 let 

Oddíl Stolní tenis

Groman 

Jiří 

 

1

 

Kusýn 

Pavel 

 

1

 

Serafín 

David

     

Serafín 

Jaromír 

 

1

 

Serafín 

Jiří 

   

1

Tesař 

Karel 

 

1

 

Vavrečka 

Jiří 

   

1

Vrožina 

Vlastimil 

 

1

 

Oddíl Tenis

Anastazovská 

Sarah 

1

   

Anastazovská 

Sofie 

1

   

Baláž 

Vít 

 

1

 

Bernatíková 

Anežka 

   

1

Blejchař 

Karel 

   

1

Cieslarová 

Ellen 

1

   

Čempel 

Lukáš 

   

1

Čempel 

Matěj 

1

   

Děrgel 

Ondřej 

1

   

Děrgelová 

Adéla 

1

   

Dofek 

Jiří 

   

1

Dzik 

Michal 

   

1

Dziková 

Sofie 

1

   

Fagan 

Matt 

1

   

Fagan 

Neil 

   

1

Gavron 

Lukáš 

1

   

Halama 

Čeněk 

   

1

Halška 

Jiří 

   

1

Halška 

Ondřej 

   

1

Chrobáková 

Květoslava 

 

1

 

Kaliničenko 

Roman 

   

1

Kaplan 

Jiří 

   

1

Kaplan 

Václav 

1

   

Kaplan 

Vít 

1

   

Kopka 

Viktor 

   

1

Kopková 

Iveta 

   

1

Kozlová 

Anna 

1

   

Kozlová 

Ema 

1

   

Mareček 

Jiří 

   

1

Michalcová 

Liliana 

1

   

Mitz 

Bruno 

1

   

Ovšák 

Jan 

   

1

Pagáčová 

Ema 

1

   

Pagáčová 

Markéta 

1

   

Pavlorek 

Milan 

 

1

 

Pisarčík 

František 

   

1

Ryška 

Oldřich 

 

1

 

Řepišťáková 

Simona 

1

   

Samek 

Matyáš 

1

   

Sitár 

Karel

   

1

Sitár 

Karel

 

1

 

Sitárová 

Jana

 

1

 

Sivková 

Hana

   

1

Teichmann 

Václav

1

   

Tomášová 

Tereza

1

   

Vavříček 

Zdeněk

   

1

Vilč 

Tomáš

   

1

Zajícová 

Nikola

1

   

Oddíl Všestrannost

Ambrozková 

Dana

   

1

Barochová 

Adéla

1

   

Barochová 

Soňa

   

1

Bartečková 

Otilie

   

1

Bezdíčková 

Iveta

   

1

Bláhová 

Alena

   

1

Blatoňová 

Hana

   

1

Böhmová 

Ivana

   

1

Brückmann 

Kim Maria

1

   

Budayová 

Eliška

1

   

Bulvová 

Lucie

   

1

Cyroň 

Jiří

   

1

Cyroň 

Radovan

1

   

Černínová 

Terezie

1

   

Dadaková 

Hana

   

1

Fabián 

Jiří

1

   

Gabzdylová 

Veronika

   

1

Gawlas 

Jan

1

   

Gawlas 

Jiří

   

1

Gawlasová 

Lucie

1

   

Gawlasová 

Šárka

   

1

Glacová 

Kateřina

   

1

Grussmannová 

Jana

   

1

Grycmon 

Jiří

   

1

Grycmon 

Tomáš

1

   

Grycmonová 

Daniela

   

1

Grycmonová 

Lucie

1

   

Grym 

Matěj

1

   

Halatová 

Magdaléna

   

1

Halška 

Jiří

   

1

Halšková 

Jarmila

   

1

Hrochová 

Adéla

1

   

Hrochová 

Nela

1

   

Hrušková 

Tereza

   

1

Chamrathová 

Megan

1

   

Chamrathová 

Melánie

1

   

Chamrathová 

Marcela

   

1

Chmelová 

Petra

   

1

Jadrníček 

Radek

   

1

Jakubiková 

Barbora

1

   

Janíčková 

Andrea

   

1

Janíčková 

Lenka

   

1

Ježíšková 

Aneta

1

   

Juřeníková 

Šárka

   

1

Kapek 

Ondřej

1

   

Kirmanová 

Monika

   

1

Klichová 

Andrea

   

1

Kopková 

Tereza

   

1

Koplová 

Libuše

   

1

Kovaříková 

Julie

1

   

Kozlová 

Ivana

   

1

Kübelová 

Veronika

   

1

Kublová 

Kateřina

   

1

Kublová 

Michaela

1

   

Kutáč 

František

1

   

Kutáčová 

Eliška

1

   

Kuzníková 

Lenka

   

1

Latioková 

Adél

1

   

Lindovská 

Olga

   

1

Lipjaková 

Andrea

   

1

Majernik 

Nela

1

   

Matušínská 

Kateřina

   

1

Matušková 

Halina

1

   

Matušková 

Vladana

   

1

Mazurková 

Radka

   

1

Mazurková 

Šárka

   

1

Muchová 

Jana

   

1

Nadkanská 

Kateřina

1

   

Nadkanská 

Markéta

   

1

Niedermertlová 

Hana

   

1

Niemiec 

Jindřich

   

1

Otáhalová 

Lucie

1

   

Packová 

Jana

   

1

Pavlechová 

Laura

1

   

Pížová 

Dagmar

   

1

Poledníková 

Tereza

   

1

Pospěch 

Přemysl

   

1

Pospěchová 

Libuše

   

1

Pražáková 

Adéla

1

   

Přibylková 

Denisa

   

1

Puchová 

Magdaléna

1

   

Repperová 

Eliška

1

   

Repperová 

Tereza

1

   

Roháčová 

Klára

1

   

Sikorová 

Lenka

   

1

Skřížala 

Jan

   

1

Skřížala 

Viktor

1

   

Skřížalová 

Michaela

   

1

Skupníková 

Iva

   

1

Sojková 

Kateřina

1

   

Sosna 

Lukáš

1

   

Strzondalová 

Radka

   

1

Sýkora 

Radim

   

1

Sýkorová 

Petra

   

1

Šeligová 

Eva

   

1

Šindler 

Jan

1

   

Široká 

Barbora

1

   

Šmídl 

Martin

   

1

Šmídlová 

Renata

   

1

Šmuková 

Lucie

   

1

Tema 

Milan

   

1

Tomášová 

Taťána

   

1

TRAN 

Thi

1

   

Urbančíková 

Petra

   

1

Vidurová 

Radmila

   

1

Vlčková 

Kateřina

1

   

Vlčková 

Klára

   

1

Vlčková 

Kristýna

1

   

Vyvialová 

Zdeňka

   

1

Wanot 

Aleš

   

1

Wanotová 

Anna

   

1

Wawraczová 

Adéla

1

   

Wozniaková 

Pavla

   

1

Zálesná 

Nikol

1

   

Oddíl Taekwondo

Černická 

Eliška

1

   

Černický 

Filip

1

   

Kochová 

Kristýna

1

   

Lukša 

Vojtěch

1

   

Molinger 

Kristýna

1

   

Molinger 

Ondřej

1

   

Píša 

Patrik

1

   

Píša 

Tobias

1

   

Rodovská 

Alena

 

1

 

Rychlík 

Kevin

1

   

Rychlíková 

Claudie

1

   

Vincek 

Alfréd

1

   

Vincek 

Jakub

1

1

 

C E L K E M 

77 

13 

93

Seznam členů TJ Sokol Rychvald k 29.11.2021

Oddíl Stolní tenis
Příjmení Jméno
Vavrečka Jiří
Kusýn Pavel
Groman Jiří
Serafín Jaromír
Tesař Karel
Vrožina Vlastimil
Serafín Jiří
Serafín David
Oddíl TKW  
Příjmení Jméno
Rodovská Alena
Sorokin Petr
Kochová Kristýna
Král Daniel
Píša Tobias
Brückmann Jan
Orel Matyáš
Bajger Stanislav
Krůček Viktor
Koch Samuel
Sklarčíková Karolína
Bajger David
Lukovicsová Kristina
Píša Patrik
Rychlík Kevin
Molinger Ondřej
Brückmann Kim
Lukša Vojtěch
Vincek Alfréd
Knap Tomáš

 

Oddíl Tenis  
Příjmení  Jméno
Borůvková Barbora
Kublová Michaela
Pagáčová Markéta
Skařupová Barbora
Teichmann Václav
Kozlová Anna
Anastazovská Sofie
Fagan Matt
Gavron Lukáš
Zajícová Nikola
Michalcová Liliana
Mitz Bruno
Kubas Klaudie
Anastazovská Sarah
Kaplan Vít
Tomášová Tereza
Samek Matyáš
Dziková Sofie
Kaplan Václav
Pagáčová Ema
Pavlorek Milan
Ryška Oldřich
Chrobáková Květoslava
Baláž Vít
Sitár Karel
Sitárová Jana
Mareček Jiří
Halama Čeněk
Blejchař Karel
Vavříček Zdeněk
Pisarčík František
Kopková Iveta
Halška Ondřej
Dofek Jiří
Ovšák Jan
Pisarčíková Renata
Halška Jiří
Čempel Lukáš
Sivková Hana
Fagan Neil
Vilč Tomáš
Kaplan Jiří
Kaliničenko Roman
Sitár Karel
Kopka Viktor
Bernatíková Anežka
Oddíl Všestrannost
Příjmení Jméno
Pospěch Přemysl
Tema Milan
Niemiec Jindřich
Pospěchová Libuše
Koplová Libuše
Vyvialová Zdeňka
Bartečková Otilie
Halška Jiří
Bláhová Alena
Blatoňová Hana
Lipjaková Andrea
Wozniaková Pavla
Mazurková Radka
Muchová Jana
Matušínská Kateřina
Šmídl Martin
Chmelová Petra
Šmídlová Renata
Böhmová Ivana
Jadrníček Radek
Ambrozková Dana
Juřeníková Šárka
Šeligová Eva
Janíčková Lenka
Kuzníková Lenka
Niedermertlová Hana
Gawlas Jiří
Sýkora Radim
Gawlasová Šárka
Barochová Soňa
Přibylková Denisa
Wanot Aleš
Šmídlová Renata
Strzondalová Radka
Grycmonová Daniela
Sýkorová Petra
Matušková Vladana
Wanotová Anna
Vlčková Klára
Kublová Kateřina
Skřížala Jan
Šmuková Lucie
Skřížalová Michaela
Bezdíčková Iveta
Kopková Tereza
Grussmannová Jana
Bulvová Lucie
Gabzdylová Veronika
Halatová Magdaléna
Halata Jakub
Janíčková Andrea
Nadkanská Markéta
Klichová Andrea
Hrušková Tereza
Dadaková Hana
Poledníková Tereza
Mazurková Šárka
Skupníková Iva
Sojková Kateřina
Puchová Magdaléna
Barochová Adéla
Černíková Tereza
Černínová Terezie
Dušková Lucie
Gawlas Jan
Gawlasová Lucie
Grycmonová Lucie
Grym Matěj
Hrochová Adéla
Chamrathová Melánie
Ježíšková Aneta
Kovaříková Julie
Krobotová Emma
Kutáč František
Kutáčová Eliška
Majkus Ondřej
Matušková Halina
Nadkanská Kateřina
Otáhalová Lucie
Pražáková Adéla
Repperová Tereza
Repperová Eliška
Roháčová Klára
Sýkorová Adéla
Šindler Jan
Široká Barbora
Thi Thao Nhi Iran
Zajícová Nikola

Volební valná hromada TJ Sokol Rychvald

Srdečně zveme všechny členy na volební valnou hromadu TJ Sokol Rychvald, která se bude konat 24. března 2022 v 17:00 v KD Rychvald.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a volební komise
  3. Zpráva o činnosti TJ Sokol za rok 2021
  4. Návrh plánu činnosti na rok 2022
  5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
  6. Zpráva revizní komise
  7. Rozprava
  8. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele, hospodáře, členů výboru TJ a kontrolní komise TJ
  9. Volba delegátů na župní valnou hromadu
  10. Usnesení a závěr

Členské známky (500,- Kč dospělý tj. 19 – 64 let včetně, 200,- Kč mládež 0 – 18 včetně a senioři nad 65 let včetně) a oddílové příspěvky mohou členové TJ zaplatit na valné hromadě nebo bankovním převodem na základě přiděleného variabilního symbolu. Zaplatit v hotovosti lze na sokolovně u správců tenisových kurtů. Výběr těchto příspěvků musí být realizován do konce června 2022.

Po ukončení valné hromady se bude konat schůze tenisového oddílu.

Jen pro zkušební účely!